PRINCIPY NÁVRHU DLAŽEB V EXTERIÉRU

12.2.2010

PRINCIPY NÁVRHU DLAŽEB V EXTERIÉRUPRINCIPY NÁVRHU DLAŽEB V EXTERIÉRUPRINCIPY NÁVRHU DLAŽEB V EXTERIÉRUPRINCIPY NÁVRHU DLAŽEB V EXTERIÉRU

Fasády

Obvodové pláště budov zásadním způsobem ovlivňují nejen vzhled objektu a užitkové vlastnosti interiéru, ale i celkovou ekonomii stavby, a to jak ve fázi realizace, tak zejména při jejím užívání. Z toho plyne, jakou důležitost nutno věnovat návrhu a detailnímu provedení právě u fasád.

Keramické obklady fasád budov lze rozdělit do dvou základních skupin:

 • klasické lepené - kontaktní
 • novodobé zavěšené odvětrávané - nekontaktní

a ) Lepené fasády - kontaktní

Lepení keramických obkladových prvků na upravený povrch obvodového pláště je klasickou konstrukcí, často používanou i dnes u novostaveb. Tato technologicky relativně jednoduchá konstrukce, a zejména levnější varianta fasády, má zcela limitní použití, má-li plnit svou funkci plnohodnotně a zejména dlouhodobě. Zcela zásadním požadavkem na realizaci celoplošně lepené keramické fasády musí být provedení výpočtu zkondenzované a odpařené vodní páry v konstrukci obvodového pláště podle zásad stavební fyziky a zajištění kritérií tepelně-technické normy ČSN 73 0540 "Tepelná ochrana budov“.

Tak se, stanoví optimální velikost obkladových keramických prvků (omezení velikosti) i šířka spár obkladu, v limitním případě nutnost použití parozábrany na vnitřním líci obvodového pláště. Zcela samozřejmé je použití speciálních flexibilních lepicích i spárovacích hmot renomovaných výrobců, zaručujících co nejmenší difúzní odpor a tedy umožňujících odpaření přebytečných vodních par z konstrukce.

Důležitým bodem návrhu lepených fasád je určení dilatačních spár, zejména u fasád namáhaných vysokým rozdílem teplot. Nerespektování fyzikálních zákonů v aplikaci klasických lepených obkladů keramických plášťů způsobuje opadávání obkladových prvků z fasády. Technologické zásady jsou předmětem kapitoly 10. Z hlediska použití druhu keramiky pro realizaci lepených obkladů fasád je rozhodující minimální nasákavost, což je zásadní předpoklad mrazuvzdornosti a dále minimální rozměrové tolerance .

b) Zavěšené fasády - nekontaktní

Odvětrávané zavěšené keramické fasády jsou charakterizovány svými vlastnostmi a možnostmi:

 • odvětráváním mezerou mezi vnějším keramickým pláštěm a obvodovou zdí (popřípadě vloženou tepelnou izolací) zaručují tyto fasády optimální vlhkostní režim obvodové stěny a minimalizují tepelnou zátěž objektu v letních měsících;
 • při použití vhodných keramických prvků a  kvalitního nosného systému na bázi slitin hliníku, jsou tyto odvětrávané zavěšené fasády trvale odolné působení povětrnosti – životnost fasády i objektu je prakticky identická;
 • suchá montáž umožňuje celoroční realizaci odvětrávaných plášťů;
 • lze použít odpovídající tepelnou izolaci pro snížení provozních nákladů objektu;
 • vzhledem k variabilnosti i technickým možnostem nosných závěsných systémů lze překlenout problematickou rovinatost podkladu a provádět obloukovité plochy fasády, vlivy tepelné roztažnosti na fasádě jsou eliminovány;
 • systémy umožňují jak viditelné, tak skryté uchycení keramických (nejlépe slinutých) prvků k nosné konstrukci;
 • hmotností 20 - 40 kg/m" podle konkrétní skladby a formátu ( 45x45,60x60,60x30 cm) tyto pláště nezatěžují výrazně podkladní konstrukce;
 • vzhledem k nehořlavosti keramických desek plášť vyhovuje požadavkům na požární odolnost podle ČSN 73 0804 bez omezení;
 • možnost volby barevných a strukturálních variant i různých povrchů umožňuje širokou škálu architektonických ztvárnění jakkoliv náročného objektu
 • výměna prvků poškozených provozem nebo demontáž a montáž pro změny na fasádě je nenáročná
 • opláštění keramickými prvky klade minimální nároky na údržbu

 

Terasy a balkóny

Navrhování povrchu teras a balkónů vykazuje řadu společných prvků s navrhováním obvodových plášťů. I zde se používá dvou základních technologií pokládání: lepení na předem upravenou vrstvu (nejužívanější způsob pokládání) nebo dutinové podlahy s využitím podlahových roštů.

Obkladové prvky, které jsou na terasách a balkónech používány, musí mít velmi nízkou nasákavost pod 1 %,  především neglazované slinuté, glazované slinuté dlaždice skupiny BIa. Glazované dlaždice se doporučují používat s otěruvzdorností minimálně PEl 4 a s mírně reliéfním protiskluzným povrchem stupně R9. Výrobkové série doporučené výrobci na balkony jsou obvykle dopněny balkonovými okapovými tvarovkami. Konkrétní doporučené výrobky jsou uvedeny např. na obr.  ……...nebo na www.rako.cz.

Pro zajištění dokonalého funkčního řešení balkónů a teras je důležitá správná skladba vrstev konstrukce.

Správný postup při provádění dlažeb balkónů a teras, který zajistí ochranu proti zatékání, by měl vypadat takto:    obrázek řezu balkonu a odkaz na www.lbcs.cz

 

Schodiště

Navrhování obložení schodišť keramickou dlažbou je jednou z nejnáročnějších disciplin zejména z hlediska jejich provádění. Předpokládá zejména přesné rozměření včetně kontaktních ploch.

Prakticky se používají stejné druhy dlaždic jako v ostatních komunikačních prostorách. Rozdíl spočívá v povrchové úpravě. Ta musí splňovat protiskluzné požadavky podle vyhlášky MMR  268/2009 Sb.a norem tak, aby součinitel smykového tření povrchu byl u:

 • stupnice při okraji schodišťového stupně nejméně 0,6  a aby protiskluzné úpravy nevystupovaly nad povrch více než 3 mm;
 • na šikmých plochách podest nejméně 0,5 + tg alfa;

Na nášlapnou vrstvu se používají schodovky - dlaždice opatřené protiskluznými drážkami. Ty jsou v sortimentu prakticky pro všechny druhy dlažeb a liší se tím,  že drážky na dlaždici jsou lisovány nebo dodatečně frézovány. Jako náhradní řešení se používají v některých případech protiskluzné pásky, které se lepí stavebním lepidlem na normální dlažbu, nebo speciální schodové profi1y. Sortiment schodovek je obvykle doplněn o sokly, sokly s požlábkem, požlábek a podstupnice.

Pro navrhování schodišť je nutno dodržovat několik zásad:

 • rozvrh dlažby by měl vycházet z osy schodiště;
 • spáry včetně podstupnic by měly na jednotlivých stupních navazovat;
 • na obou stranách by měly být stejně široké přířezy, pokud je modul schodiště odlišný od modulu dlažby;
 • barevné řešení by nemělo používat příliš geometrické prvky s ohledem na nutnou zrakovou orientaci na schodištích a obvykle ne zcela dostatečné osvětlení;
 • normy předepisují jiné barevné označení prvního a posledního schodu schodišťového ramene.

Pokud nejsou používány schodové tvarovky s oblou nášlapnou hranou, doporučuje se nášlap zakončit ukončovacím profilem  vzhledem k opotřebení hrany obkladového prvku.

Zde uvedené pravidla platí také pro navrhování schodišť v interiérech.

Inspirujte se
Inspirujte se
Inspirujte se