Přejímka pracoviště, 4.díl

4.10.2010

Před několika desetiletími byla prakticky jedinou metodou pokládání obkladů a dlažeb tlustovrstvá metoda čili metoda kladení obkladových nebo dlažebních prvků do cementové malty, která s sebou přinášela spoustu nevýhod :

 • Malta se míchala přímo na stavbě, kde byl často používán nekvalitní písek s nesprávnou křivkou zrnitosti. Protože nebylo možno přesně dodržet poměr jednotlivých složek malty, vznikalo riziko zhoršení fyzikálních a mechanických vlastností malty.
 • Vysoká spotřeba materiálu. Minimální vrstva maltového lože se pohybovala okolo 15 mm na stěně, na podlaze 20 - 50 mm.
 • Obkladové prvky se musely předem namáčet, čímž vznikalo riziko " převodnění" keramického střepu a důsledkem bylo špatné spojení mezi maltou a obkládačkou (dlaždicí) .
 • Bylo téměř nemožné dosáhnout bezdutinového položení obkladů a dlažeb. U vodorovných venkovních ploch docházelo k průniku vody spárami do těchto dutin. V zimním období hrozilo zamrznutí vody s následným poškozením dlažeb.
 • Velmi nízká produktivita práce (pokládka maximálně 7 - 12 m2 na pracovníka a den), vysoké nároky na odbornou způsobilost obkladače .

V součastnosti došlo ke značnému rozšíření nových lepicích hmot, které umožňují použít tenkovrstvou technologii lepení obkladů a dlažeb ( tloušťka lepicího lože do 5 mm). Tato moderní technologie klade vyšší nároky na kvalitu podkladu a rovinnost obkladových prvků. Má ovšem proti dříve používané metodě řadu výhod:

 • Vynikající fyzikální, chemické a mechanické vlastnosti lepidel, resp. spojení podklad-lepidlo – obkladový prvek, dlouhá životnost.
 • Rychlost a přesnost práce.
 • Několika násobné zvýšení produktivity práce (lze položil podle podmínek 20 - 70 m2 plochy na pracovníka a den).
 • Možnost lepení na širokou škálu dnes běžně používaných podkladů (např. sádrokarton, anhydritový samonivelační potěr, dřevotříska, betonová mazanina s podlahovým vytápěním, ocel, plastická hmota atd.).
 • Časová úspora (již po několika hodinách je možné položené plochy zatěžovat) .
 • V případě potřeby nevznikají žádné dutiny ve spoji.
 • Možnost přímé kombinace s izolacemi proti vodě (koupelny, terasy, balkóny, bazény apod.).

Dále se budeme věnovat lepení keramických obkladových prvků tenkovrstvou metodou.

 

Přejímka pracoviště

Nejdříve je potřeba provést kontrolu rovinnosti stěn a podlahy a kontrolu kolmosti podlaha-stěna, stěna- stěna . Stěny se kontrolují v navzájem kolmém směru - svisle a vodorovně, pak příčně z rohu do rohu za použití vodováhy.

U podlahy je třeba zkontrolovat nejen vodorovnost, ale i potřebné spádování. Při kladení dlažeb z místnosti do místnosti kontrolujeme také vodorovnost podlah v sousedících místnostech a jejich plynulou návaznost na sebe. Je nutné zkontrolovat také potěr za zárubněmi, zda je dodržena vodorovnost - tolerance je max. 3 mm.

V případě, že nejsou odhaleny tyto nerovnosti při přejímce pracoviště, může se stát, že objednatel nepřevezme provedenou práci, anebo nechá hotové dílo opravit na náklady obkladačské firmy. Při přejímce pracoviště tedy lze:

 • odhalit stav podkladů, dohodnout s objednatelem případné opravy podkladů,
 • zajistit materiál na opravy,
 • dohodnout cenu za provedené práce.

Cena může podle dohody zahrnovat i náklady na opravy podkladů. Důležité je, aby objednatel nebo obkladač převzal za stav pracoviště odpovědnost tak, aby byl konečný výsledek provedené práce přijatelný jak pro obkladače, tak i pro objednatele.

Na objednateli se doporučuje vyžadovat při přejímce vyhrazený, nejlépe uzamykatelný prostor pro uskladnění pracovního nářadí nebo používaného materiálu pro vlastní lepení obkladů a dlažeb. Dále je třeba s objednatelem dohodnout:

 • místo ukládání nepotřebného odpadu (sutě),
 • místo připojení k elektrické síti pro případné použití el. řezaček, el. vrtaček s mísidly,
 • místo odběru vody pro rozmíchávání lepicích, spárovacích hmot a vody pro následné čištění obkladů.

Na dodatečně zjištěné závady nebo stížnosti již nejsou většinou brány žádné ohledy ze strany zadavatele obkladačských prací!

Inspirujte se
Inspirujte se
Inspirujte se