PODKLAD OBKLÁDANÝCH PLOCH A JEHO SPECIFIKA OBECNĚ

12.2.2010

Podklady musí být před obkládáním dokonale vyzrálé a vytvrdnuté, aby zmizela napětí vznikající při tuhnutí. U cementových potěrů se zjišťuje především jeho stáří. To samozřejmě ovlivňuje mimo jiné i objemové změny podkladního betonu .

V náročnějších nebo atypických podmínkách by proto mělo být samozřejmostí, že kvalita podkladu je před provedením obkladačských prací pečlivě prověřena, a to zejména pokud se týče tzv. pevnosti v tahu povrchových vrstev. Toto ověření se provádí standardně tzv. odtrhovou zkouškou shodným postupem jako se kontroluje přídržnost obkladu s podkladem. Je zřejmé, že požadujeme-li např. přídržnost obkladu s podkladem na úrovni 0,6 MPa, je nezbytné, aby její samotná tahová pevnost v obkladu byla na této úrovni nebo vyšší. V opačném případě vzniká velké riziko, že v případě vzniku vnitřních napětí v obkladovém souvrství, dojde k porušení nikoliv v lepicí hmotě či na styku podkladu a lepicí hmoty, ale přímo v podkladové vrstvě. To pak znamená, že přes veškerou pozornost věnovanou výběru těchto materiálů může být funkčnost obkladu znehodnocena.

V podstatně je ale nutné se řídit při hodnocení podkladu podle pevnosti v tahu povrchových vrstev betonu, kdy podle ČSN 74 4505 by tato hodnota neměla být menší než 0,6 MPa pro podlahoviny z keramických dlaždic pochůzné nebo pojízdné.

Vzhledem k tomu, že připravenost podkladů pro tenkovrstvé obkládání musí být vždy velmi důkladná a přesná, je nutné dále každou plochu určenou k pokládce pečlivě změřit. Zjišťuje se jejich rozměrová přesnost, rovinnost a současně i kolmost vůči sobě.

Úprava povrchu podkladu

Kvalita podkladu je rozhodující pro celkovou funkci obkladů či dlažeb, je proto nezbytné věnovat úpravě podkladu maximální možnou pozornost. Obecně často hovoříme o tzv. před úpravě podkladu, která spočívá především v odstranění eventuálních nesoudržných povrchových vrstev, odstranění narušených, zkarbonatovaných nebo agresivními médií kontaminovaných povrchových vrstev betonu nebo omítky, zbytků starších povrchových nátěrů, odstranění prachu a dalších nečistot. U některých typů povrchů se může jednat i o odmaštění. Podle situace by měly být zaprášené podklady omyty vysokotlakým vodním paprskem při tlaku 5 až 40 MPa nebo vysáty průmyslovým vysavačem. Pro čištění povrchu není přípustné používat ofoukání povrchu stlačeným vzduchem. Tento postup uvede prachové částice pouze do vznosu, což podmiňuje jejich postupné sedání na čištěný povrch.

Srovnatelně nebezpečné z hlediska připravenosti podkladu pro obkládání mohou být hutné betonové podklady z bednění, které bylo ošetřeno větší dávkou odbedňovacího přípravku či nevhodným odbedňovacím přípravkem. Takovéto povrchy mohou snižovat soudržnost lepicí hmoty s podkladem na zlomek standardní hodnoty. V takovýchto extrémních případech by bylo případně nezbytné takovéto podklady před upravit pískováním nebo aplikací vysokotlakého vodního paprsku.

Odstraňováním povrchových vrstev, zejména betonu, nesmí v žádném případě dojít k ohrožení statické způsobilosti konstrukce. Tento aspekt je třeba zvláště zohlednit u tenkostěnných konstrukčních prvků. Při odstraňování povrchových vrstev betonu musí být dodrženy příslušné hygienické normy a zároveň zajištěna bezpečnost prováděcích pracovníků a předpisy pro ochranu životního prostředí.

Pro případné vyrovnání podkladů se použije vyrovnávací malta na stěny a podlahy . Vyrovnání podlah a stěn je vhodné provádět rychle tuhnoucími vyrovnávacími maltami, na podlahách potom i samonivelačními hmotami. Porézní podklad je nutné natřít penetračním nebo spojovacím nátěrem (adhezním můstkem), který podkladní vrstvu zpevní, omezí její nasákavost a naváže na sebe volné prachové částice. Takto upravený podklad nenasaje většinu vody obsaženou v lepidle, a to má dost času dostatečně dozrát.

Specifika prostředí

Na všech obkládaných plochách, kde se předpokládá styk s vodou (sprchy, sauny, balkóny, terasy, lodžie atd.), je bezpodmínečně nutné použít hydroizolace, které zabrání promáčení zdiva, sádrokartonových stěn nebo stěn složených z jiných nasákavých materiálů. Pro izolaci vody od stěn je vhodné použít elastické izolační tekuté fólie, které se nanášejí válečkem, štětkou nebo hladítkem přímo na připravený, vyrovnaný a suchý podklad. Elastické izolační tekuté fólie se provádějí minimálně ve dvou vrstvách nanášených do kříže. Do rohů se použije speciální tkanina, která zamezí prasknutí a následnému pronikání vlhkosti nebo zatékání do obkládaných stěn případně podlah. Na izolovanou stěnu nebo podlahu je bezpodmínečně nutné použít flexibilní lepidlo pro jeho dokonalou přilnavost k nenasákavým povrchům. Práci lze urychlit použitím speciálních polyetylenových fólií oboustranně nakašírovaných střiží, kdy poté k lepení postačí běžné polymercementové maltoviny.

Pokud se připravují podklady ve venkovním prostředí nebo v prostoru, kde se očekávají vyšší teploty vzduchu, musí se zvolit pružné vyrovnávací hmoty, které lépe přenášejí objemové změny podkladu. V praxi je možno se setkat s požadavkem provést dlažbu na málo stabilní, rozpraskaný podklad nebo podklad, skládající se z několika druhů materiálu. K řešení tohoto problému se může použít speciální dilatační fólie nebo mezivrstva ( např. panel SDI, www.lbcs.cz), která svou konstrukcí umožní separovat dlažbu od podkladu. Tím nedochází k přenosu tahových napětí z nestabilního podkladu do položené dlažby. Separační vrstva SDI tlumí také kročejový hluk ve stavební konstrukci.

U přípravy podkladu určeného na podlahy s podlahovým vytápěním je nutné zkontrolovat, zda jsou betony důkladně oddilatované od zdí, dilatační spáry jsou v dostatečném počtu a jsou- li provedeny správným směrem. Dilatační lišty uložené v dlažbě pak nesmějí vybočit ze směru lišt, uložených v betonu. Při porušení této dilatační vazby dojde k praskání dlaždic. Zvláštní pozornost je třeba věnovat kladení dilatačních lišt do podkladu, jestliže je dán obkladačský plán .

Podkladem se v mnoha případech při rekonstrukcích stávají i dlažby na balkónech, obklady v koupelnách, obklady nad kuchyňskou linkou atd. V těchto případech je potřeba nejdříve zjistit, zda stávající obklad dobře drží. Je zcela zbytečné takovéto staré obklady odstraňovat, pouze se odmastí a pomocí flexibilního polymercementového nebo disperzního lepidla se přilepí nový obklad na starý.

Při přípravě podkladu se dnes s výhodou využívá suchých pracovních postupů pro zrychlení a zpřesnění prováděných prací ( např. desky ze sádrokartonu, polystyrénu opatřeného z obou stran nalepenou síťovinou). Tyto materiály se přišroubují či přilepí a ihned je možno pokračovat v jejich samotném obkládání.

Nejvíce pozornosti se musí věnovat přípravě podkladů pro obkládání venkovních balkónů a teras, které jsou situovány nad obytnými místnostmi. Příprava takového podkladu je z technologického hlediska velmi náročná. Namáhání povětrnostními vlivy (déšť a mráz) je vysoké. Není namáhaná jen vlastní dlažba, ale celá konstrukce balkónů či dlažby. Nejzávažnějším faktorem zde bývá mráz, respektive střídání fáze zmrazování a rozmrazování vody, která vnikne do konstrukce. Z uvedeného vyplývá, že se musí zamezit nasycení konstrukčního betonu vodou nebo vodními parami. Konstrukce balkónů a teras se řeší vyspádováním živičné hydroizolace, na niž se položí odvodňovací fólie, na kterou se potom následně kladou asi 4 cm zavlhlé směsi potěru s mřížovinou. Po vyzrání betonové vrstvy se pokládá dlažba zásadně na flexibilní lepicí hmoty. Nesmí se zapomenout na použití dilatačních lišt ve sty ku se stěnou. Spárovat je třeba flexibilními spárovacími hmotami. Samozřejmostí je zabezpečení odvodu vody z odvodňovací fólie mimo balkón nebo terasu. Zdrojem poruch současných balkónů bývá stávající oplechování, které není zatíženo dostatečnou vrstvou betonu. Plech se vlivem tepla roztahuje a smršťuje, a tím narušuje nadložní vrstvu malými trhlinami, do kterých zatéká voda. Ta v zimním období zamrzá se všemi již popsanými důsledky. Řešení poskytují značně odlehčené speciální balkónové profily nebo lépe garantované řešení bez lišt s keramickými balkónovými okapnicemi.

Dodržením daných postupů se docílí vysoké životnosti obkladů a dlažeb s vyloučením veškerých nepříjemných skutečností při přípravě podkladů, čímž lze omezit, ba dokonce vyloučit nebezpečí negativního projevu podkladu při samotné pokládce obkladových prvků .

Inspirujte se
Inspirujte se
Inspirujte se