PODKLAD PŘI POKLÁDCE OBKLADŮ A DLAŽEB V EXTERIÉRU

12.2.2010

Vnější pláště budov

Obložení fasád je zatěžováno především velkými rozdíly teplot, které způsobují tepelné namáhání obkladových prvků. Proto je tyto třeba obkládat na kvalitní, únosné a vyzrálé podklady vždy polymery zušlechtěnými flexibilními lepícími hmotami při pokrytí celé plochy obkladového prvku (nejlépe kombinovanou metodou). Obklad je bezpodmínečně nutné v každém případě rozdělit na dilatační pole v rozpětí 1,5 až 5 m podle barvy obkladu a druhu obkládané konstrukce. Spáruje se zásadně kvalitnějšími plastickými hmotami zušlechtěnými nebo přímo čistě polymerními spárovacími hmotami. Je nutno také vyřešit transport vlhkost v celé konstrukci.

Balkóny a terasy

Pro položení dlažby na balkón nebo terasu je ze stavebně-technického hlediska důležitá správně provedená skladba podkladu: izolace proti vlhkosti, tloušťka a spád potěru, dilatační spáry ve spádovém a cementovém potěru. V důsledku teplotních účinků (teplo a mráz) se podkladový potěr i obklady rozpínají různou měrou. Beton má větší koeficient roztažnosti než keramický materiál. Protože keramický obklad je spojen s podkladem tak, že dochází k přenosu sil, vznikají při kolísání teplot smyková napětí mezi potěrem a lepicí hmotou, ale i mezi lepicí hmotou a dlažebním prvkem. Proto je v tomto případě nutné obkládat do plného lože flexibilní lepicí malty a spárovat flexibilními spárovacími hmotami. Lepicí hmota se přitom nanáší na podklad i na obkladový prvek (kombinovanou metodou). Tak se snáze docílí splnění podmínky pokrýt lepicí maltou minimálně 95 % obkladového prvku. Dilatační spáry v dlažbě musí odpovídat dilatacím v podkladu. Tyto dilatační, jakož i napojovací spáry kolem zdí, eventuálně armatur se zaplní trvale elastickými hmotami nebo se použijí vhodné dilatační profily.

Obkládání schodiště

Obložení schodiště představuje jednu z nejsložitějších obkladačských prací co do pracnosti a přesnosti práce. Začne se přenesením výšky horní podesty pomocí vodní váhy k prvnímu stupni schodiště. Změří se celková výška a ta se podělí počtem stupňů. Nyní se jednotlivé stupně proměří a zakreslí na podklad. Toto je třeba provést velmi pečlivě, aby nedošlo k tomu, že minimálně horní a dolní stupeň je vyšší nebo nižší. Profesionálním řešením je přerovnat výšky na celém schodišti tak, aby po položení latě přes stupně nebyl průsvit na hraně větší než 2 mm.

Na takto připravený podklad lze schodiště začít obkládat vhodnými obkladovými prvky od shora dolů . Nejdříve se obloží podstupnice. Přitom se kontroluje neustále kolmost jak k podkladu, tak ke stěně! Následuje položení schodové protiskluzové lišty, která se řádně podmaže lepicí hmotou a z horní strany špachtlí pojistí ještě znova nanesením lepidla. Na podstupnici se nanáší lepicí hmota a pročeše se hřebenem minimální velikosti 8 mm. Na obkladový prvek se nanese ze spodní strany lepicí hmota také, pročeše se hřebenem a položí na schodový stupeň . Z uvedeného postupu vyplývá, že není možno použít pro obkládání

schodů běžných tenkovrstvých lepidel, jelikož povolená maximální tloušťka tmelu je povolena do 5 mm.

Proto použijeme lepící malty s povolenou tloušťkou vrstvy od 10 do 20 mm. Velmi vhodné jsou hmoty vyrobené na bázi trasové (použití mletých tufů - vulkanických hornin místo křemičitého písku), a to také v rychletuhnoucím provedení. Rychletuhnoucí lepicí hmoty (C2 F ) se volí proto, aby byl možný plný provoz již na druhý den po položení dlažby. Při použití cementových lepicích hmot nelze používat schodiště minimálně sedm dní.

Schodové stupně se kladou se sklonem dolů tak, aby voda mohla volně odtékat. Zároveň je třeba dbát na dodržení podmínky, aby spáry procházely celým schodištěm. Nejsložitější je dodržení této podmínky u točitého schodiště. Veškeré chyby se pak projeví u otevřeného schodiště. Proto je nutno znovu zdůrazňovat neustálou kontrolu svislosti podstupnice při pokládce.

Obkládání bazénů

Obkládání bazénů patří k nejnáročnějším obkladačským disciplínám. Podle stupně zatížení je možno bazény rozdělit na soukromé (předpokládá se nižší stupeň zatěžování) a veřejné (použití většího množství chemických prostředků, větší frekvence používání - obecně vyšší stupeň namáhání). Při obkládání bazénů je bezpodmínečně nutné před započetím prací provést velmi detailní zpracování projektu, který je vhodné poté konzultovat s odbornými firmami, a to platí zejména pro veřejné bazény. Základní podmínkou je podklad čistý, suchý, bez oleje a tuku, prachu, pevný v tlaku a tahu, nepropustný pro vodu. Beton je třeba nejprve zbrousit, poté se nanáší vyrovnávací hmota, která je vhodná pro použití v exteriéru. Po dostatečném zaschnutí vyrovnávacích hmot se nanáší další vrstvy podle typu a využití bazénu.

Obecně platí, že se musí bezpodmínečně přiznat dilatační spáry v okolí bazénu, včetně okolních ploch, kde je umístěno podlahové vytápění.

a) Bazény pro soukromé využití

Na připravenou konstrukci se nanáší hydroizolační nátěr, který má odolnost vůči tlakové vodě a je vhodný pro tento typ zatížení. Tento nátěr se nanáší většinou ve více vrstvách (ve 2 - 3 vrstvách), celkový film má tloušťku přes 2 mm, závislé na typu použité stěrkové hydroizolace. Tento nátěr je flexibilní a musí mít schopnost přemostit trhliny.

Pro překrývání dilatačních spár, při styku rozdílných materiálů a při styku svislé a vodorovné konstrukce se vkládají do hydroizolačního nátěru těsnicí pásky, eventuálně tvarovka rohu. Pro dostatečné dotěsnění prostupů ve stěně a podlaze se mohou využít speciální těsnicí manžety.

Po zaschnutí hydroizolačního nátěru je předepsáno provést zátěžovou zkoušku, to je zkušební napuštění bazénu vodou po dobu 14 dní. Při této zkoušce se projeví případné netěsnosti v nátěru. Po opětovném vypuštění a vysušení bazénu je možno začít s lepením dlaždic.

Pro lepení se používá jemně mletá polymercemenová maltovina při použití kombinované metody (Buttering-floating). Spárovat se doporučuje minimálně polymercementovou nebo epoxidovou spárovací hmotou.

b) Veřejné bazény

  • běžné

Pokládka dlaždic se provádí na kvalitní podklad, hydroizolační vrstvu kvalitními lepidly C2. Spárování je vzhledem k systému čištění nutné provést spárovací hmotou, která má odolnost vůči chemikáliím a vykazuje delší životnost. Většinou se jedná o dvousložkové epoxidové hmoty. Někteří výrobci nabízejí výrobky vhodné jak k lepení, tak pro spárování. Epoxidové spárovací hmoty se špatně odstraňují z povrchu dlaždic. V současné době většina výrobců nabízí vodou čistitelné epoxidové hmoty nebo čistidlo pro snadnější odstranění tohoto povlaku.

  • termální lázně apod.

Zde je nutné počítat s prováděním hydroizolačních nátěrů, které mají odolnost vůči chemikáliím. U těchto typů materiálů bývá doba mechanické, případně chemické zatížitelnosti výrazně delší než u běžných nátěrů. Na to je třeba dbát při zátěžových zkouškách - napouštění vodou.

Hydroizolační nátěr odolný chemikáliím je důležitý z toho důvodu, aby soli a další agresivní látky neprocházely dále do nosné konstrukce. Mohly by po čase ohrozit pevnost betonu, a tím i ovlivnit statiku celé konstrukce. Epoxidové lepidlo a spárovací hmota sice těmto látkám odolává, nezabrání jim však v prostupu do dalších vrstev.

Lepit je nutné lepidlem odolávajícím chemikáliím, což opět může být dvousložkový epoxid nebo polyuretan. Spárovat je nutné, jak již bylo zmíněno, rovněž chemicky odolnou spárovací hmotou, která by měla být totožná s lepidlem.

V každém takovémto zpracování je doporučováno se obrátit na výrobce (obkladových prvků, lepicích hmot, hydroizolací), který poskytuje technický servis v této oblasti, a postupovat přesně podle jeho návodů. Znovu je třeba zdůraznit pečlivé zpracování projektu.

Inspirujte se
Inspirujte se
Inspirujte se