SPÁROVÁNÍ

12.2.2010

Spárování

Význam spáry u obkladů a dlažeb je dvojí:

a ) Praktický:

  • dává možnost eliminovat normou povolené tolerance v přesnosti výroby keramických obkladových prvků ,
  • dává možnost nepozorovaného vytvoření dilatační spáry procházející obkladem,
  • vyplněním spáry vhodnou hmotou je možno spolu se správně vybraným obkladovým prvkem dosáhnout určité vodotěsnosti obkladu a chránit podkladní vrstvy proti různým nežádoucím vlivům (voda, chemické látky apod.).

b) Estetický:

  • spára dovoluje architektům a projektantům podtrhnout estetický dojem skladby obkladů a dlažeb.

Výběr typu spárovací hmoty

Výběr spárovacích hmot se provádí především podle funkce, které má spára sloužit. Spárovací tmel musí svou kvalitou odpovídat kvalitě lepicí hmoty. To je hlavně důležité u obkladů, kde dochází k velkým teplotním rozdílům. Do dilatačních spár se používají zásadně pružné silikonové spárovací hmoty (v exteriéru odolné proti UV záření) nebo trvanlivější hmoty polyuretanové nebo dilatační prolily.

Akrylátové hmoty nejsou pro obklady vhodné, protože jsou velmi náchylné na zašpinění a plesnivění. Polyuretanové spárovací hmoty, díky výborné přilnavosti ke všem běžným materiálům používaným ve stavebnictví, se osvědčily při vyplňování spár průmyslových provozů s chemickým zatížením.

Na běžné spárování nezatěžovaných obkladů a dlažeb ve vnitřním prost ředí jsou vhodné cementové spárovací hmoty. Na spárování obložených pracovních ploch (kuchyňské linky, laboratorní stoly), myček aut, závodních kuchyní nebo často čištěných dlažeb se používají na stavbě polymery zušlechtěné nebo prefabrikované flexibilní cementové spárovací hmoty s vodoodpudivým účinkem, případně i silikony. Ve vnějším prostředí se použijí na dlažbách výhradně flexibilní cementové spárovací hmoty z důvodu velké roztažnosti obkladů a dlažeb vzhledem k měnícím se teplotám. V chemicky namáhaných provozech ( např. mlékárnách, masokombinátech, akumulátorovnách) se nabízí použít speciální, nejlépe epoxidové spárovací hmoty.

 

Volba šířky a barvy spáry

Spára plní nejen funkci ozdobnou, ale hlavně funkci technologickou. Velikost spáry se volí v zásadě podle kvality a velikosti obkladového prvku. Obkladačské křížky, které přesně vymezují šířku spáry při obkládání, se vyrábějí v šířkách 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5 a 8 mm (tvar X, T, V). Při volbě šířky spáry je nutno počítat s rozměrovými odchylkami obkladového prvku od deklarovaného rozměru. Proto je vhodnější přiklonit se k širší spáře, aby bylo možno v průběhu kladení korigovat rozměrové tolerance jednotlivých obkladových prvků, nebo použít obkladové prvky s kalibrovanými hranami..

V České republice je velice rozšířeno používání bílé spáry. Je to pozůstatek z dob, kdy byl pro spárování k dispozici jen bílý cement jako alternativa k cementu šedému. V dnešní nabídce je více než třicet barevných odstínů speciálně vyvinutých spárovacích hmot. Výběr barvy spáry se provádí podle designu použitých obkladových prvků. Při rozhodování o barvě spáry existují v zásadě tyto možnosti:

  • barva spáry je o odstín světlejší než obklad
  • barva spáry je stejná jako obklad
  • barva spáry je o odstín tmavší než obklad
  • barva spáry je kontrastní k barvě obkladu

Velkou opatrnost je potřeba věnovat způsobu, kdy se zvolí stejná barva spáry a obkladu. Ten se ve svém výsledku pak mění v jednolitou plochu a jednotlivé obkladové prvky se ztrácejí. u dlažeb se volí z praktického hlediska barva spáry tmavší o dva až tři odstíny. I z obyčejných bílých nebo jednobarevných obkladových prvků je možno vytvořit použitím vhodné barevné spárovací hmoty a profilů nebo doplňků stejné barvy (barevné vodovodní baterie, žaluzie, odpadkové koše, držáky ručníků apod.) velmi působivý a stylový obklad. V každém případě je volba spáry na objednateli nebo majiteli a nepraktičtější a nejčastěji používané jsou jemné tóny šedé a béžové spárovací hmoty s vodoodpudivými účinky.

 

Technika spárování a čištění obkladů a dlažeb po spárování

Spárování se provádí nejdříve jeden den po provedení obkladačských prací a při minimální teplotě + 5 C. Při této teplotě je však nutno počítat s prodlouženou dobou tvrdnutí. To platí i pro silikony a epoxidové hmoty. Pokud bylo pro obkládání použito disperzní lepicí hmoty, lze se spárováním začít až po sedmi dnech, aby lepidlo mělo dost času vyschnout spárami.

Celoplošné spárování

Celoplošné spárování se používá při spárování hmotami na bázi cementu. Principem tohoto způsobu spárování je roznášení spárovací hmoty ve formě kašovité suspenze po celé ploše obkladu s následným čištěním obkladových prvků.

Před vlastním spárováním je vhodné provést na vzorku obkladu zkoušku, zda se dá spárovací hmota dobře očistit z obkladu. Obklad nemusí být vždy homogenní, může mít v glazuře vlasové trhliny nebo drobné póry, do kterých se spárovací hmota zanese, a pak ji lze velmi těžko z obkladu odstranit. Pokud se taková vada objeví, není možno spárovat celoplošně. Spárovací hmota se potom musí aplikovat přímo do spáry. Jinou alternativou, která se s úspěchem užívá v poslední době zejména u kameninových prvků je použití speciální nátěrové hmoty na povrch těchto prvků před vlastním spárováním. Dojde tím k uzavření porézní struktury obkládačky nebo dlaždice, a tak se výrazně sníží nebezpečí znečištění při následném spárování. Před spárováním je také třeba zkontrolovat, zda jsou spáry čisté, beze zbytků lepicí hmoty.

Při celoplošném spárování se připravená spárovací hmota nanáší spárovací gumovou stěrkou směrem šikmo přes spáry oběma směry tak, aby byla zaplněna celá spára bez dutin do roviny s obkladem

Po zaspárování se nechá hmota zavadnout. Po zavadnutí se spára vymývá mokrou houbou od shora dolů tak, aby byl získán potřebný tvar spáry. Obklad většinou zůstává nadále špinavý, proto je třeba dále pokračovat v umývání obkladů, ale již jen vlhkou houbou, na kterou se netlačí (došlo by k dalšímu vymývání spáry). Zbytky (tzv. šedý povlak) se odstraní po zaschnutí suchým hadrem. Pro usnadnění umývání se může přidat do vody pomocný prostředek podporující snadnější odstranění povlaku. V praxi obvykle postačí k odstranění zbytků cementových spárovacích hmot obklad včas omýt 5 % roztokem octa.

Aplikace spárovací hmoty přímo do spáry

Pro necementové spárovací hmoty (silikonové, akrylátové, epoxidové, polyuretanové apod.) je typická jejich aplikace přímo do spáry.

V rozích a v dilatačních spárách se nejčastěji aplikuje silikonový tmel ve shodné barvě s použitou spárovací hmotou. Silikon je vytlačován speciální pistolí přes šikmo seříznutou aplikační špičku přímo do spáry.

Před vlastní aplikací silikonu (a obecně všech necementových spárovacích hmot) je bezpodmínečně nutné zaplňované spáry vysušit. Pro snadnější práci je vhodné před vlastním vtlačováním spárovací hmoty oblepit spáry papírovou samolepící maskovací páskou, která zabrání pošpinění okolního obkladu silikonem. K dotvarování ještě měkkého silikonu se používá nejlépe tvarované silikonové stěrky. Často lze využít pouze navlhčený prst.

Pokud se však stane, že se obklad přes veškerou snahu pošpiní silikonem, použije se speciální tixotropní pasta, která byla vyvinuta pro rozložení silikonové hmoty. Pasta se aplikuje z tuby na znečištěné místo, nechá se několik hodin působit a pak se seškrábne.

Důležitou podmínkou pro správné fungování dilatace ze silikonu je zabránit silikonové hmotě v trojstranném přilnutí. Proto je třeba zajistit, aby silikon nepřilnul ke dnu spáry. Toho se docílí vložením speciálního provazce nebo vložením tenké fólie na dno spáry.

V praxi se často stává, že obkladač přijde ráno druhý den po nalepení obkladů a začne spárovat silikonem, aniž by vysušil zkondenzovanou vodu ve spáře. Silikon pak lze po vytvrzení lehce vytáhnout ze spáry.

Do hlubších spár se používá před spárováním silikonem nejdříve polyetylénová těsnicí šňůra

s uzavřenými póry, aby se snížila spotřeba této spárovací hmoty.

Inspirujte se
Inspirujte se
Inspirujte se