PŘEJÍMKA HOTOVÉ DLAŽBY A OBKLADŮ

12.2.2010

Kontrola obkladů a dlažeb podle ČSN 73 3450

Obklady se kontrolují podle vzhledu. Vnější z odstupu 3 m až 20 m, vnitřní ze vzdálenosti nejméně 2 m, pokud to prostory dovolí. Detaily provedení, spáry apod. se kontrolují ze vzdálenosti 0,3 m až 2 m. Při kontrole obkladu jako celku se posuzuje průběh svislých a vodorovných spár, jejich pravidelnost a stejnoměrnost, návaznost spár na ostění nebo jiné členění plochy, vyváženost a souměrnost členění v ploše.

Při kontrole obkladu v detailu se obklad posuzuje takto:

 • Rovinnost obložené plochy smí mít největší odchylku 1,5 mm na 2 m. Obkládačky při tom nesmějí vyčnívat z roviny obkladu více, než je dovolená křivost ploch obkládaček.
 • Ukončení ploch obkladu musí být rovné, s přihlédnutím k dovoleným odchylkám obkladových prvků.

Rohy a kouty musí být vyvážené.

 • Otvory v obkladech smějí být jen tak velké, aby je bylo možno zakrýt růžicemi nebo jinými krycími prvky. Šířka spáry mezi obkládačkou a instalačními nebo jinými vývody nesmí překročit 5 mm, u krabic elektrického vedení 2mm.
 • Spáry musí být hladké, rovné, stejně hluboké a široké.
 • Přilnutí obkladu k podkladu se kontroluje poklepem na obklad, při kterém se nesmí ozvat dutý zvuk.

Zkoušení kvality obkladů

 • Dodavatel obkladačských prací je povinen zajistit zvláštní přejímací zkoušky obkladových prvků, jestliže je použit zvláštní druh obkladových prvků neurčený normami jakosti.
 • Přídržnost obkladu ke spojovací maltě a podkladu lze na žádost objednatele stanovit nejdříve po 28 dnech od provedení obkladu. Stanoví se síla potřebná k odtržení jednoho obkladového prvku kolmým tahem bez jeho předchozího separování od okolní obkladové plochy. Výsledná hodnota přídržnosti, udaná jako průměr ze tří měření, nesmí být nižší než 0,3 MPa. Provedení této zkoušky je povinen zajistit dodavatel obkladačských prací.

Kontrola dlažeb podle ČSN 74 4505

Mezní odchylky místní rovinnosti nášlapné vrstvy se stanovují takto:

 • v místnostech pro trvalý pohyb osob – podlahy v obývacích pokojích, v ložnicích, v dětských pokojích, v kuchyních, v příslušenství bytu, nemocniční pokoje, kulturní zařízení, obchody, nebo ve vnitřních komunikacích objektu smí být největší odchylka 2 mm na 2m
 • v ostatních prostorách objektů – dlažby z keramických dlaždic v hygienických zařízeních a na vnitřních komunikacích smí být největší odchylka 3mm na 2m.
  Pro podlahy ve výrobních a skladovacích halách ( např. kotelny, sklepy, uhelny) je dovolena největší odchylka 5 mm na 2m

Inspirujte se
Inspirujte se
Inspirujte se