Keramický slovník

9.9.2010

Keramický slovníkKeramický slovníkKeramický slovníkKeramický slovníkKeramický slovníkKeramický slovníkKeramický slovník

Přinášíme vám ucelený přehled nejdůležitějších pojmů, používaných v keramice. Řazení jednotlivých pojmů je abecední.

Pojmy, které mají vztah k fyzikálním a technickým vlastnostem keramických obkladových prvků, jsou objasněny v normách a zkušebních postupech.

Balkónová tvarovka (Balcony tile): Prvek tvaru "L" pro ukončení dlažby balkonu, teras apod.

Bombato (Bombato): Keramický prvek stejného formátu jako základní obkládačka zdobený vzorem v části nebo po celém svém povrchu. Součást série obkládaček a dlaždic, která má dekorativní funkci. Dekorativní motiv zpravidla koresponduje s motivy dekorativních pásků (listel).

Bordura (Purfle): Listela vytvořená zdobením ve tvaru pásku na obkladovém prvku

Dekorace reaktivní glazurou: Je to speciální technologie výroby. Pro tyto výrobky se používají vysoce reaktivní  granilie (jemně mletá skla), které jsou sítotiskem aplikovány na slinuté keramické dlaždice a po té vypáleny. Při výpalu dochází k roztavení těchto sklovin a k jejich reakci  se střepem, zároveň spolu reagují jednotlivé použité granilie navzájem . V průběhu výpalu tak vznikají jedinečné efekty, které jsou díky  vzájemným reakcím použitých materiálů pro každý kus originální.

 

Endless (Endless): Listela s různou tvarovou úpravou kratší strany (např. tvar trojúhelníku) tvořící nekonečný pásek

Engobovaný obkladový prvek (Engobed tile): Obkladový prvek s tenkou vrstvou zemité suspenze na líci obkladového prvku nanesenou před výpalem nebo pokrytím glazurou: Tato vrstva (ne sklovitá) má jemnější strukturu nebo jinou barvu než střep, se kterým má však přibližně stejné fyzikální vlastnosti.

Fasádní obkladový prvek (Ribbon facing tile): Obkladové prvky sloužící především pro obklady fasád.

Glazovaný obkladový prvek (Glazed tile): Obkladový prvek se skelným povlakem na líci, který zlepšuje technické a estetické vlastnosti prvku .

Inzerto (Insert): Obkladový prvek různě zdobený uprostřed obkládačky nebo uprostřed sestavy obkládaček

Kalibrování (Calibration): Úprava rozměrových tolerancí obkladových prvků. Zabroušení hran vypálené hotové dlaždice, které eliminuje přirozené kolísání rozměrů keramiky a snižuje rozměrové tolerance jednotlivých prvků na minimum. Kalibrované dlaždice lze efektně a velmi efektivně pokládat s minimální spárou a dosahovat tak velmi homogenního vyznění podlahy. Pro dokonalé zapravení spárovací hmoty se doporučuje tloušťka této minimální spáry alespoň v rozmezí 1,5 – 2,0 mm.

Keramická dlaždice (Ceramic floor tile): Plochý, zpravidla tenkostěnný keramický obkladový prvek (výrobek), odolný zejména proti mechanickému namáhání a mrazu, používaný především k obkladům podlah i stěn.

Keramická mozaika (Ceramic mozaic): Glazované obkladové prvky malých rozměrů, jejichž délka hrany zpravidla nepřevyšuje 100 mm; spojují se zpravidla v mozaikové lepence.

Keramická obkládačka (Ceramic wall tile): Obecně každý prvek sloužící k obkladům stěn.  Nejčastěji se pod pojmem obkládačka rozumí obkládačka pórovinová - plochý, tenkostěnný a glazovaný keramický obkladový prvek (výrobek) s nasákavostí nad 10 %, jehož charakter, zejména nižší pevnost a minimální mrazuvzdornost, jej předurčuje výhradně k obkladům stěn nevystavených povětrnostním vlivům.

Keramická tvarovka (Ceramic formed ware): Doplňkový keramický výrobek k základním obkladovým prvkům určený zpravidla ke speciálním účelům (žlábky, okraje, sokly, schodovky atd.),

Keramické obkladové prvky (Ceramic tiles): Tenkostěnná staviva, která se všeobecně používají pro dlažby, obklady stěn a fasád a jsou vyrobena ze směsi jílů, písků, taviv, barviv a jiných minerálních surovin. Suroviny se upravují mletím, proséváním, mísením, zvlhčováním nebo jiným zpracováním. Lisováním, odléváním nebo jinými postupy se z nich obvykle při teplotě místnosti vytvarují obkladové prvky. Potom se suší a vypalují při vysokých teplotách . Obkladové prvky mohou být glazované (GL), neglazované (UGL) nebo engobované. Jsou nehořlavé a stálé na světle.

Leštěný povrch (Polished surface): Dosahován u neglazovaných prvků obroušením a vyleštěním lícního povrchu na výrobní lince, tloušťka se zmenší nejvýše o 1 mm.

Linka (Line): Velmi úzký obkladový pásek např. 12 mm

Listela (Listel): Obkládačka páskového typu bohatě zdobená sklem, zlatem a platinou, pro vytváření např. dělícího pruhu mezi různými druhy obkládaček

Listr (Lustre): Speciální zdobení povrchu obkladového prvku glazurou s perleťovým efektem .

Mozaikový lepenec (Ceramic-mozaic plate): výrobek získaný nalepením mozaiky na vhodný podklad (např. papír; síťovina) .

Neglazovaný obkladový prvek (Unglazed tile): Vysoce slinuté dlaždice a obklady představují velmi kompaktní stejnorodý materiál. Tyto dlaždice a obklady mají velmi nízkou nasákavost (menší než 0,1 %), takže prakticky vůbec neabsorbují vodu ani jiné látky. Jsou dokonale mrazuvzdorné i v extrémních podmínkách častého střídání teplot pod a nad bodem mrazu. Tento materiál má také velmi dobrou odolnost proti působení chemikálií, takže odolává všem prostředkům používaným při čištění a dezinfekci a nepůsobí na něj látky znečišťující ovzduší. Vzhledem k stejnorodé struktuře a probarvení celé hmoty střepu je vzhledově a tedy i barevně naprosto stálý. Tvrdost povrchu odpovídá přibližně tvrdosti křemene (stupeň 7 podle Mohsovy stupnice), důležitější je však výborná odolnost proti abrazívnímu působení, která umožňuje použití vysoce slinutých dlaždic na provozně velmi exponovaných místech jako jsou frekventované chodby, pasáže, haly, obchody. Dlaždice typu gres porcellanato se vyznačují vysokou pevností v ohybu, proto se vysoce slinuté dlaždice používají ve frekventovaných komerčních objektech. Design vysoce slinutých obkladových prvků nejčastěji připomíná různé druhy kamene používaného ve stavebnictví (žula, diorit, porfyr, mramor), vyrábí se však i jednobarevné dlaždice a obklady. Podobně jako přírodní kámen lze vysoce slinuté dlaždice a obklady zušlechťovat leštěním.

 

Obtisky (Transfers): Bohaté zdobení vyrobené obtiskem na povrch keramického prvku.

Okapnice (Window edge): Tvarovka se zalomeným okrajem pro odtok vody sloužící např. ke zhotovení okapů na balkonech

Pásek (Belt): Výrobek obdélníkového tvaru, jehož délka je nejméně trojnásobkem šířky.

Požlábek (Channel lile): Prvek pro vytvoření žlábku pro odvod tekutiny v podlaze

Protiskluzná dlaždice (Anti-slip tile : Dlaždice se zdrsněným lícem nebo reliéfem na líci. Snižuje možnost uklouznutí.

Průmyslová keramická dlaždice (Industrial floor tile): Dlaždice se střepem odolným proti mechanickému namáhání a většinou i chemickým látkám, tloušťkou obvykle nad 10 mm. Je určená k dláždění mechanicky namáhaných ploch.

Reliéfní povrch (Relief surface): Povrch obkladového prvku, který je upraven prostorovým zobrazením na líci vytvořeném ve střepu. Úprava je zhotovována buď z estetických důvodů, nebo pro snížení kluznosti povrchu .

Rozeta (Rosette): Zpravidla malý obkladový čtvercový prvek (i jinak - původní název pro zdivo složené z kvádrů jen hrubě opracovaných nebo omítkou napodobujících kamenné zdivo). Schodovka (Stair tile): Upravený dlažební prvek určený pro obklady schodových stupňů s  částečným rýhováním na okraji protiskluznými drážkami nebo výstupky

Sokl (Skirting plinth): Ukončení dlažby nízkým obkladem stěny ve styku s dlažbou. Soklové prvky jsou buď rovné (ploché), nebo s požlábkem (fabionový přechod na soklovém prvku k dlažbě)

Střep (Body): Základní materiál vypálené keramické obkládačky či dlaždice .

Univerzální keramický obkladový prvek (Universal ceramic tile): Keramický obkladový prvek, jehož charakter, zejména pevnost, formátová a povrchová úprava, jej předurčuje jak k obkladům stěn, tak k dláždění podlah.

Vysoce slinutá dlaždice (Highly sintered tile): Obkladový prvek s nasákavostí pod 0,5% s nadprůměrnými technickými parametry. Často je užíván pojem Gres Porcellanato (z italštiny), nebo typ výrobku Taurus nebo Kentaur.

Za sucha lisované obkladové prvky (Dust-pressed tiles) - podle ČSN EN 87, resp. ČSN EN 14 411, způsob vytváření B: Obkladové prvky lisované z práškovité a jemnozrnné hmoty vysokým tlakem do formy. Mohou být glazované a neglazované.

Pojmy vážící se k pokládce keramických obkladových prvků

Adheze (Adhesion): Stav, při kterém jsou dva povrchy přidržovány silami působícími na rozhraní.

Adhezní můstek (Bonding agent): Látka aplikovaná na vhodný podklad zajišťující vazbu mezi ním a následující vrstvou.

Anhydritový samonivelizující potěr (Anhydrite self levelling screed): Samonivelační stěrková hmota na bázi anhydritové maltoviny nebo proudu tekoucí sádry .

Brokování, pískování, pneumatické pemrlování (B1asting): Způsoby úpravy (vyrovnání) povrchů.

Cementová maltovina (Cement mortar): Směs hydraulických pojiv, minerálů, polymerních a jiných organických přísad , která se před použitím jenom smísí s vodou.

Cementová maltovina z oddělených složek (Separated compound mortar): Maltovina složená z různých odděleně barevně balených složek (práškových a kapalných), které se mísí na místě zpracování.

Deformovatelnost (Deformability): Schopnost ztvrdlé maltoviny nebo vytvrzeného lepidla být deformovány působením napětí mezi keramickým obkladovým prvkem a povrchem určeným k lepení bez ztráty přídržnosti .

Disperzní lepicí bmota (Dispersion adhesive): Směs organického pojiva (organických pojiv) ve formě vodné polymemí disperze, organických přísad a minerálních plniv, připravená k použití.

Doba použitelnosti (Pot life): Interval doby skladování, během kterého lze materiál bez potíží používat.

Doba zavadnutí (Wilting time): Nejdelší časový interval po nanesení maltoviny nebo lepidla, ve kterém mohou být obkladové prvky usazeny do lepidla a splňují přitom požadavek na přídržnost hodnocenou tahovou zkouškou provedenou podle EN 1346.

Doba zpracování (WorkabiIity): Nejdelší časový interval, ve kterém mohou být maltovina nebo lepidlo používány po míchání.

Doba zrání (Maturing time): Časový interval mezi namícháním cementové maltoviny a jejím zatvrdnutím.

Dotvarování (Creeping): Deformace tělesa s časem při konstantním zatížení nebo při dlouhodobém úbytku vlhkosti.

Koheze (Cohesion): Molekulární přitažlivost mezi částicemi.

Korekční čas (Correction time): Čas, v němž je možno korigovat polohu již položených obkladových prvků bez porušení jejich adheze k podkladu .

Lepicí hmota z tvrditelné pryskyřice (Hardened resin adhesive): Dvou nebo vícesložková  směs syntetických pryskyřic, minerálních plniv a organických přísad, která se vytvrzuje chemickou reakcí.

Otevřený čas (Open time): Časový interval, ve kterém má hmota (lepicí, spárovací, penetrační, správková aj.) optimální lepivost a je schopna zprostředkovat potřebnou adhezi .

Ozubená stěrka =hřeben (Scratcher): Stěrka opatřená zářezy, která umožňuje nanášení rýhované vrstvy maltoviny nebo lepidla v rovnoměrné tloušťce na povrch určený k lepení a/nebo na spodní plochu obkladového prvku.

Penetrační nátěr (Penetration coating): Polymemí disperze nebo roztok, používaný ke zlepšení lepicí schopnosti a trvanlivosti povrchu určeného k lepení, aplikované před nanášením lepidla.

Polymer (Polymer): Makromolekulární sloučenina vytvořená reakcí jednoduchých molekul.

Polymercementová malta (Polymer-cement mortar): Cementová malta s přísadou polymeru.

Porušení přídržnosti (Gripping fail): Porušení, které se objeví na rozhraní mezi maltovinou nebo lepidlem a podkladem .

Porušení soudržnosti v maltovině nebo lepidle (Mortar or adhesive fail): Porušení, které se objeví uvnitř vrstvy maltoviny nebo lepidla.

Porušení soudržnosti v podkladu nebo v obkladovém prvku (Base and tile adhesion fail): Porušení, které se objeví v podkladu nebo uvnitř obkladového prvku. V tomto případě je

přídržnost větší než výsledek zkoušky.

Povrch k lepení (Surface for sticking): Rovinný pevný povrch, na který se lepí keramické obkladové prvky.

Příčná deformace (Transverse deformation): Průhyb zaznamenaný uprostřed zkušebního hranolu vystaveného tříbodovému ohybovém u namáhání.

Přídržnost (Bond strength): Největší síla na jednotku plochy, kterou lze měřit smykovou nebo tahovou zkouškou.

Samonivelační stěrky (Self levelling screeds): Jemné správkové hmoty, sloužící k finální povrchové úpravě podkladů (podlahových) se schopností samovytvářet vodorovný povrch.

Silikátové podklady (Silicate bases ): Podklady vytvořené silikátovými materiály (beton, omítka, malta apod.).

Skladovatelnost (Storage time): Doba skladování za předepsaných podmínek, během níž maltovina nebo lepidlo uchovávají své vlastnosti pro zpracování.

Skluz (Slip): Pohyb obkladového prvku usazeného do vrstvy maltoviny nebo lepidla směrem dolů po vertikální nebo šikmé ploše.

Smáčení (Soaking): Schopnost nanesené vrstvy maltoviny nebo lepidla smočit obkladový prvek.

Správková hmota (Repair material): Hmota na libovolné materiálové bázi, která slouží k reprofilaci (vysprávce) konstrukce ( např. podkladu).

Tenkovrstvý způsob lepení (Thin layer sticking): Metoda lepení keramických obkladových prvků na rovinný povrch pomocí lepidla. Lepidlo se obvykle nanáší stěrkou tak, aby vznikla vrstva rovnoměrné tloušťky a její povrch se upraví ozubenou stěrkou.

Tixotropie (Tixotrophy): Jev, při němž hmota při vzrůstajícím napětí po určité době ztrácí viskozitu.

Tmel (Mastic): Tekuté až těstovité hmoty sloužící k vyplňování dutin, spár, mezer a trhlin. Tmelem je možné zarovnat drobné nerovnosti (vady) povrchu.

Umělé omítky (Artificial plasters): Průmyslově vyráběné omítky zpravidla jako suché směsi.

Vyrovnávací vrstva (Levelling screed): Vrstva hmoty, která vyrovnává možné nerovnosti podkladu.

 

Obecné pojmy

Předmětové normy (Subjekt standards): Obsahují jakostní požadavky pro každou skupinu výrobků.

Vlhkost v % hmotnostních (Moisture content): Množství vody v látce, které je udáno jako poměr hmotnosti vody v této látce obsažené ku hmotnosti stejné látky ve vysušeném stavu. V obkladačské praxi se vlhkost často stanovuje karbidovou metodou (CM) a udává se v % CM. Takto zjištěná vlhkost je rovna vlhkosti v % hmotnostních.

Výrobková série (Product lot): Soubor obkladových prvků, které jsou designově, barevně a rozměrově sladěny do sestavy obkládaček a dlaždic a které jsou určeny pro použití ve stejném prostoru nebo místnosti .

Výrobní šarže, výrobní dávka (Product charge): Označená výrobní dávka se shodnými vlastnostmi, která je určena na jednu plochu.

Zkušební normy (Testing standards): Postupy, které slouží pro stanovení hodnot vlastností.

 

 

Inspirujte se
Inspirujte se
Inspirujte se