LEPÍCÍCÍ HMOTY

12.2.2010

Lepící hmoty

Pro lepení obkladových prvků rozeznáváme v principu dva typy lepicích hmot, a to jak maltoviny, tak i lepidla. Zde pro lepší objasnění je potřeba si osvětlit, co je to vůbec maltovina a lepidlo. Tyto pojmy korespondují s řadou norem ČSN EN, vypracovaných technickou komisí.

Maltovinou v tomto případě rozumíme směs hydraulických (cementových) pojiv, minerálů a jiných organických přísad v suchém, převážně práškovém stavu. V praxi postačí jejich pouhé zamísení s vodou, kdy vznikne plastické těsto nazývané malta (s jemnozrnným plnivem), někdy i pasta (bez plniva).

Lepidly naopak rozumíme převážně pouze polymerní lepicí hmoty samotné nebo s plnivy. Disperzní lepidla tvoří hotové homogenní směsi z organických pojiv ve formě vodní disperze a minerálních přísad. Vytvrzování probíhá postupným odpařováním vody obsažené v lepidle, resp. případným sesíťováním. lepidla na bázi reaktivních pryskyřic se skládají z polymerních pryskyřic a minerálních a organických přísad. Bývají většinou vícesložková. Vytvrzování probíhá na základě chemické reakce.

Princip působení lepicích hmot

Keramický obklad je typickým vícevrstvým prvkem, ve kterém se spojují materiály značně rozdílných vlastností. Vzájemné spolupůsobení ovlivňuje především teplotní a vlhkostní roztažnost jednotlivých hmot. Dalším významným parametrem je modul pružnosti, vyjadřující schopnost materiálu deformovat se pružně či plasticky vlivem vnějšího zatížení (flexibilita hmoty). materiály s vysokým modulem pružnosti se vlivem zatížení málo deformují, ale naopak i při menší deformaci v nich vznikají velká napětí.

Účel použití

Keramické obklady a dlažby plní různé funkce. jejich plnění je dáno zejména estetickým vzhledem, trvanlivostí a řadou speciálních vlastností. Jedním z aspektů trvanlivosti je trvalé přikotvení obkladu k podkladu. Kvalitu a stabilitu tohoto přikotvení ovlivňuje stav podkladu, charakter rubové plochy obkladového prvku, typ lepicí hmoty, ale zejména vnější podmínky, které zatěžují celé souvrství.

Na trhu se vyskytuje značné množství jak keramických obkladových prvků, tak lepicích hmot určených pro jejich kotvení k podkladu. Uživatel se musí proto spíše seznámit se zásadami a principy působení lepicích hmot tak, aby si mohl v konkrétním případě zvolit nejvhodnější výrobek, a to nejlépe po konzultaci s projektantem a výrobcem (prodejcem) lepicí hmoty.

Druhy lepicích hmot 

Maltoviny a lepidla a z nich vytvořené malty pro keramické obkladové prvky lze rozdělit na:

Čistě cementové maltoviny a malty - představují maltoviny a z nich po smíchání s vodou malty, kde je pojivou složkou pouze cement. Dalo by se říci, že se tedy jedná o v podstatě tradiční hmotu, tj. směs cementu a drobného kameniva (plniva). Tento typ maltoviny je dnes na ústupu a standardně se používá pouze jako podklad pod nejrůznější typy dlažeb.

Polymercementové maltoviny a malty jsou v současnosti nejčastěji používané maltoviny. Jedná se o lepicí hmotu na bázi cementu, doplněnou speciálními, mimo jiné polymerními přísadami, které zvyšují její lepivost a přídržnost k podkladu, nastavují její tixotropní vlastnosti a do jisté míry žádoucím způsobem snižují její modul pružnosti, což se navenek projeví zvýšenou flexibilitou hmoty. A právě hodnota modulu pružnosti a tažnosti určuje míru flexibility lepicí hmoty. Podle hodnoty přídržnosti k podkladu definuje norma EN 12004  cementové lepící hmoty kategorie C1 – standardní s přídržností nad 0,5 MPa  a hmoty kategorie C2 s přídržností  nad. 1,0  MPa,  které jsou vysoce zušlechtěné přídavky polymerních přísad a jsou např. vhodné pro lepení slinutých dlaždic v náročných podmínkách..

Tyto přísady dodávají cementovým lepicím hmotám další užitečné vlastnosti  např. rychlý nárůst pevnosti při prodloužené době zpracovatelnosti a otevřeném času.

Čistě polymerní lepidla a tmely jsou typickým speciálním druhem lepidel, která umožňují k nestandardnímu podkladu přikotvit vysoce slinuté keramické prvky, přírodní kámen, případně sklo, mají mimořádně vysokou přídržnost k podkladu, mohou být zcela mrazuvzdorné, případně chemicky odolné. Je pochopitelné, že jejich cena mnohonásobně (obvykle více než desetinásobně) převyšuje cenu standardních polymercementových maltovin.

Lepicí hmoty na bázi cementu: cementové a polymercementové maltoviny

Rámcové informace o složení lepicích hmot vyplývají již z předchozího odstavce. Přesto pro lepší pochopení vlastností a chování maltovin a lepidel pro keramické obkladové prvky je třeba uvést další podrobnosti.

Čistě cementové maltoviny

Obecně leze konstatovat, že čistě cementovou maltovinu lze použít jako tlustovrstvou vyrovnávací, resp. spojovací maltu pod dlažby. V žádném případě nelze doporučit použití čistě cementové suspenze pro tenkovrstvé lepení dlaždic a obkládaček. Výsledkem byl sice obvykle velmi soudržný spoj, zároveň však mimořádně křehký s vysokým module pružnosti, což vedlo často ke ztrátě soudržnosti.

Polymercementové maltoviny

Polymercementové maltoviny jsou nejrozšířenější lepicí hmotou, jejíž použití je doporučováno do různých druhů provozů i podkladů. Standardní hmoty kategorie C1 se nedoporučují do extrémně mechanicky, chemicky i vlhkostně namáhaných podmínek. Dnes jsou na trhu k dispozici nejrůznější typy suchých průmyslově vyráběných lepících hmot kategorie C2 , které nabízejí  profesionální použití v náročných podmínkách použití podle doporučení výrobců, viz. např. www.lbcs.cz.

Způsob zpracování lepicích hmot na bázi cementů

S ohledem na pestrost nabídky lepicích hmot i různé materiálové typy lepicích hmot (čistě cementové, polymercementové) je při zpracování lepicí hmoty nezbytné řídit se přesně návodem výrobce. Mezi obecné zásady patří zejména přesné dodržení dávky záměsové vody u cementových a polymercementových lepicích hmot. Pro obkladače je velmi důležitá informace o tzv. otevřené době. Až na výjimky platí, že teploty podkladu při zpracovávání především cementových a polymercementových lepicích hmot musí být vyšší než +5 ˚C. Důležité je zdůraznit, že se nejedná o teplotu okolního vzduchu, ale o teplotu podkladní konstrukce, která může být např. následkem nočního poklesu teplot silně podchlazená.

Vzhledem k tomu, že většina standardních polymercementových prefabrikovaných hmot je dodávána jako pytlovaná obvykle s přesným návodem na obalu, je správné zpracování lepicí hmoty velmi snadné a většinou nevyžaduje žádné speciální znalosti. Předpokladem pro kvalitní zpracování polymercementových hmot je tedy především možnost přesného dávkování záměsové vody a tzv. vrtulové míchadlo, případně míchací nástavec použitelný v kombinaci s běžnou elektrickou vrtačkou.

Další zásady se pak již týkají nikoliv zpracování lepicí hmoty samé, ale způsobu její aplikace. 

Lepicí hmoty na polymerní bázi: disperzní, reakční, silikonové

Jedná se o speciální produkty např. na bázi akrylátových vodných disperzí, nevodných akrylátových, polyuretanových, epoxidových a případně silikonových  pryskyřic, kde vaznou fázi tvoří čistě polymerní složka doplněná pouze inertním plnivem (kamenivem). Kromě řady druhů akrylátových vodných disperzí se jedná převážně o dvousložkové hmoty, vyžadující speciální pracovní postupy založené většinou na reakci pryskyřice s tvrdidlem, urychlovačem či jinou polymerní hmotou. Z těchto důvodů hovoříme o reakčních, někdy také reaktivních pryskyřičných lepidlech. Jejich užití připadá v úvahu u extrémně namáhaných keramických obkladů či dlažeb nebo v těch případech, kdy vrstva obkladu či dlažby má současně vytvořit vodotěsnou bariéru.

Inspirujte se
Inspirujte se
Inspirujte se